Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Kartka z kalendarza

                                                           Kwiecień 2017

1 kwietnia 1970r. Komendantem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego został por. poż. Marek Radwan. Zajmował to stanowisko do 30 listopada 1971r., po czym został powiatowym komendantem straży pożarnych w Lubaniu. Od 1975r., był tam komendantem rejonowym, a po utworzeniu PSP pełnił obowiązki komendanta rejonowego w tym mieście.

W l. 50 i 60, stanowisko to zajmowali późniejsi wałbrzyscy oficerowie: Jan Sala, Leopold Sobczyk i Adam Szczepański.

1 kwietnia 2006r. Prezesami zarządów oddziałów gminnych i komendantami gminnymi w powiecie wałbrzyskim byli: Boguszów - Gorce: Ryszard Iwanicki i Hieronim Zajda, Czarny Bór: Stanisław Zasadny i Bogusław Kuzera, Głuszyca: Mariusz Wojciechowski i Roman Kocur, Mieroszów: Ryszard Kłysz i Bronisław Trzpis, Stare Bogaczowice: Michał Gidziński i Konrad Wójcik oraz Józef Piksa i Wiesław Malinowski - Walim.

2 kwietnia 1955r. Urodził się Jerzy Ignaszak. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1978r.) i Akademii Ekonomicznej (studia podyplpmowe - 1993r. i 1997r.) we Wrocławiu. Następnie: nauczyciel w Zespole Szkół Ceramicznych w Szczawnie Zdroju, inspektor ds. ochrony środowiska w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Wałbrzychu, inspektor, a potem dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UW w Wałbrzychu, wicewojewoda wałbrzyski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu, a po utworzeniu woj. dolnośląskiego - Zastępca Prezesa WFOŚ i GW. Biegły i rzeczoznawca z zakresu ochrony środowiska. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Narodowego FOŚ i GW. Po gigantycznej powodzi - w roku 1997 - był członkiem rządowego Komitetu Sterującego, który zajmował się wspomaganiem finansowym budowy i odbudowy urządzeń ochrony środowiska. Autor i współautor książek i fachowych publikacji z zakresu ochrony środowiska i zagadnień gospodarczych. Uznany autorytet w dziedzinie ochrony środowiska na w skali międzynarodowej. Od wielu lat współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, ZOSP RP samorządami, w dziedzinie finansowego wspierania struktur ochrony przeciwpożarowej - zwłaszcza w zakresie wyposażenia w pojazdy pożarnicze, specjalistyczny sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz budowy lub rozbudowy obiektów użytkowanych przez straże pożarne. Uczestnik najważniejszych wydarzeń w życiu środowiska pożarniczego. Niezwykle przychylny strażackiej braci.

3 kwietnia 1963r. Zarządzenie nr 7/63 Komendanta Głównego Straży Pożarnych w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie szkolenia członków przeciwpożarowych zespołów kontrolnych oraz przeprowadzania pogadanek w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Zgodnie z wytycznymi, czynności te wykonywali odpowiednio przygotowani i upoważnieni członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz członkowie OSP.

4 kwietnia 1952r. Wałbrzyski strażak - Mieczysław Zieliński, ukończył trwający od 4 października 1951r., oficerski kurs podstawowy - kwalifikacyjny, w Oddziale Centralnej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Łodzi. Po powrocie do Wałbrzycha został zastępcą dowódcy Oddziału I. Następnie: w l. 1953-1958, pełnił służbę w Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnych we Wrocławiu, dowódcy jednego z oddziałów wrocławskich. Z czasem odszedł do ZZSP Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, w której był komendantem i dowódcą oddziału. Zmarł tam w l. 90 XX wieku. W wałbrzyskiej straży mieszkali jego rodzice, a ojciec Szczepan i bracia: Adam, Jerzy i Ryszard (jego żona Kazimiera, była kucharką w naszej stołówce) pełnili w niej zawodową służbę. Zawodową służbę pełnił u nas jego bratanek i syn Jerzego - Andrzej - także wnuk Szczepana. Córka Szczepana i siostra braci Zielińskich - Stanisława, była żoną st. ogn. poż. Jana Nowaka. Mieczysław Zieliński urodził się w woj. Lwowskim - 3 maja 1924r., a służbę w wałbrzyskiej MZSP podjął w roku 1949.

Mieczysław Zieliński był czwartym wałbrzyskim strażakiem, który ukończył kurs oficerski. Przed nim dokonali tego: Franciszek Kreid (w 1945r., był kierownikiem Referatu Kultury w Urzędzie Pełnomocnika Rządu RP na powiat wałbrzyski, 15 września 1947r. z-ca miejskiego komendanta i z-ca komendanta Wojewódzkiej Szkoły Pożarniczej, kurs ukończył, w roku 1947), Tadeusz Domadzierski (od grudnia 1946r. w MZSP, kurs ukończył, w roku 1949) i Mieczysław Csernak (od 1 marca 1950r. z-ca powiatowego komendanta SP, kurs ukończył, roku 1950). Po nich, do końca 1956r., w kolejności alfabetycznej kwalifikacje oficerskie uzyskałi: Kazimierz Bończak (podjął służbę w MZSP - 7 listopada 1945r., potem DZPW), Władysław Czarnecki (OPZ Biały Kamień), Roman Granowski (DZPW), Ignacy Kachnikiewicz (podjął służbę w MZSP - 20 października 1945r.), Franciszek Kiniorski (KM SP), Leonard Koerber (KMSP) Feliks Kostecki (ZZSP Elektrowni Miejskiej), Mieczysław Laskowski (ZZSP KWK „Mieszko”/ „Wałbrzych”), Franciszek Majcher (PKSP), Jan Matysek (podjął służbę w MZSP - 19 listopada 1945r.), Julian Polak (ZZSP KWK „Victoria”) i Franciszek Słomski (ZZSP Zakładów Koksowniczych). W tym czasie kursy oficerskie odbyli strażacy związani z wałbrzyską ochroną przeciwpożarowa: Stanisław Zimnicki (po komendanta MZSP od 7czerwca 1945r.), Zdzisław Nowaczyk i Zbigniew Rygalski. W gronie wałbrzyskich oficerów, mógł być mieszkaniec Sokołowska - Krzysztof Kieślowski (późniejszy wybitny reżyser filmowy), który rozpoczął edukację we wrocławskim Oficerskim Technikum Pożarniczym, lecz jej nie ukończył.

5-7 kwietnia 1993r. W Wyrzysku na terenie ówczesnego woj. pilskiego, rozegrano finały drużynowe X Ogólnopolskiego Turnieju tenisie stołowym o Puchar Komendanta Głównego PSP. Zwyciężyła reprezentacja ówczesnego woj. wałbrzyskiego. W jej składzie zagrali mł. asp. Rober Słowik, st. str. Sylwester Poręba - obaj z JRG nr 2 oraz sekc. Andrzej Kadrubowski z JR-G w Nowej Rudzie. Kierownikiem reprezentacji, był st. asp. Tadeusz Kwiatkowski - dowódca JRG nr 1.

7 kwietnia 1943r. Decyzja kierownictwa niemieckiej Policji Porządkowej (Ordnungspolizei, Orpo), w której skład wchodziła straż pożarna, o zmianie kolorystyki pojazdów pożarniczych, z obowiązującej od 14 sierpnia 1942r. na szaro - popielaty.

8 kwietnia 1971r. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych, w sprawie działania i organizacji komend straży pożarnych, które następnie – uchwałami właściwych wojewódzkich, powiatowych i równorzędnym powiatom przekształcono w organy bezpośrednio podlegle prezydiom rad narodowych.

8 kwietnia 1977r. W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, zakończył się trwający od 24 stycznia, kurs szeregowych funkcjonariuszy pożarnictwa. Uczestniczyło w nim 54 słuchaczy - głównie poborowych odbywających służbę wojskowa w zawodowych strażach pożarnych - terenowych i zakładowych z woj. jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Kursu nie ukończyło siedmiu strażaków. W tym czasie placówką kierował por. poż. Eugeniusz Siembieda, a szefami poszczególnych zmian byli: mł. ogn. poż. Bogusław Wojtas, plut. poż. Michał Skuratko i st. kpr. poż. Edward Sachanek.

10 kwietnia 2015r. W wałbrzyskim Aqua Zdroju, odbyły się Mistrzostwa PSP woj. dolnośląskiego w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział 36 zawodników z 11 komend terenowych. Zwyciężył st. asp. Sylwester Poręba z JRG nr 2 w Wałbrzychu. Trzecie miejsce zajął mł. bryg. mgr inż. Robert Słowik - komendant powiatowy w Kamiennej Górze, mieszkaniec Boguszowa Gorc w pow. Wałbrzyskim - Niegdyś pełnił on zawodową służbę, ZZSP przy KWK „Victoria”, Oddziale II/JRG nr 2 w Wałbrzychu.

Pod koniec l. 40. XX w., przy wałbrzyskiej straży pożarnej (Wojewódzka Szkoła Pożarnicza, Miejska Komenda SP, Powiatowa Komenda SP i Miejska ZSP przy ul. Przemysłowej 1, OPZ w m. Biały Kamień i Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia ZSP RP w m. Biały Kamień, powstał Związkowy Klub Sportowy „Ogniwo”. Jedną z jego sekcji, była sekcja tenisowa. Przez kilka lat należała ono do najsilniejszych na Ziemi Wałbrzyskiej. W tym czasie takich zarejestrowanych sekcji w Wałbrzychu, było 10, oraz 7 w pow. wałbrzyskim.

12 kwietnia 1889r. Wrocławska dyrekcja Prowincjonalnego Krajowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego przed Ogniem (Provinzial Land Feuer Societät). Podjęła decyzję o przyznaniu środków ze swego budżetu, na statutową działalność Śląskiego Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych.

12/14 kwietnia 2016r. Na terenie Centrum Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (woj. Pomorskie), odbyły się XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w tenisie stołowym. Trzecie miejsce na nich wywalczyła reprezentacja Dolnośląskiej PSP, w składzie: st. asp. Sylwester Poręba i st. str. Marcin Korus z JRG nr 2 oraz mł. bryg. mgr inż. Rober Słowik.                           

14 kwietnia 1962r. W WOSzP zakończył się kurs w zakresie obsługi motopomp. Szkolenie rozpoczęło się 2 kwietnia, a uczestniczyło w nim 32 - słuchaczy. Dwóch słuchaczy szkolenia nie ukończyło. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, był kpt. poż. Kazimierz Górecki kierownik Sł. Szkoleniowej w WKSP we Wrocławiu. W tym czasie placówką kierował st. asp. (w PSP - mł. kpt.) Edward Kruk.

14 kwietnia 1948r. Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie współpracy straży pożarnych i pożarniczych organów resortów Administracji Publicznej oraz Przemysłu i Handlu. Dotyczyło ono również obszaru Ziem Odzyskanych.

15 kwietnia 1998r. Prezes Rady Ministrów - Jerzy Buzek powołał Komitet Rady Ministrów ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Komitet ten na jednym ze swych pierwszych posiedzeń dyskutował nad utworzeniem Korpusu Technicznego Obrony Cywilnej.

16 kwietnia 1996r. Dobiegła końca kompleksowa kontrola struktur Państwowej Straży Pożarnej woj. wałbrzyskiego. Zespół kontrolny KG PSP, kierowany przez st. bryg. mgr. Stanisława Machowicza wystawił strukturom PSP na terenie woj. wałbrzyskiego ocenę - bardzo dobrą.

18 kwietnia 1958r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. Na tej podstawie Minister Spraw Wewnętrznych wydał 18 sierpnia 1958r. zarządzenie nr 181 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i zakresu działania wojewódzkich i powiatowych komend straży pożarnych. W związku z powyższym WKSP we Wrocławiu stała się jednostką organizacyjną Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, a obie wałbrzyskie komendy – miejska i powiatowa - wydziałów spraw wewnętrznych prezydiów MRN i PRN w Wałbrzychu.

19-21 kwietnia 2016r. W Suwałkach (woj. podlaskie), rozegrano XXXIII MP Strażaków PSP w siatkówce. Ekipa Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP zajęła w nich trzecią lokatę. Wystąpił w niej wałbrzyszanin - st. str. Adrian Sdebel.

22 kwietnia 1960r. Komendant Główny Straży Pożarnych, kpt. sztabu (w PSP = starszy brygadier) Roman Darczewski, wydał wytyczne w sprawie organizacji pracy terenowej w powiatowych komendach straży pożarnych. Prace te miały być realizowane poprzez lustracje gromad (kontrole stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów, kontrole działalności naczelników rejonowych OSP), inspekcje miejscowości (kontrole prac przeciwpożarowych zespołów kontrolnych, udzielanie instruktażu sołtysom, inspekcje operacyjno - szkoleniowe jednostek OSP) i prac programowych (zawody pożarnicze, manewry, zbiórki szkoleniowe, szkolenie kursowe. W wytycznych wskazano, by powiatowy komendant przeznaczył na takie czynności - 10 dni, młodszy oficer i starszy podoficer - po 15 dni, a starszy podoficer ds. administracyjno - gospodarczych - 4 dni.

24 i 26 kwietnia 1997r. W Dzierżoniowie i Bystrzycy Kłodzkiej, odbyły się Mistrzostwa Województwa w sporcie pożarniczym. W rywalizacji indywidualnej, miejsca na podium spośród wałbrzyszan zajęli: plut. poż. Paweł Mazur (JRG nr 2.) - I- miejsce i mł. ogn. Paweł Więcek (JRG nr 3.) - II- miejsce. W klasyfikacji zespołowej JRG nr 2 zajęła II - lokatę.

W sportowych składach (piłka nożna, siatkówka, sport pożarniczy, tenis stołowy) naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych znajdowali się w tamtym okresie:

nr 1; Sławomir Bałos, Marian Bandyk, Sławomir Buczek, Marek Dec, Jacek Dekrewicz, Jarosław Górski, Łukasz Grabowski (potem - mł. bryg., dowódca JRG nr 2), Janusz Ilski - † -nie żyje, Andrzej Koziatek, Tadeusz Kwiatkowski (w l. 1992-1998 - dowódca JRG nr 1, a później - nr 2) †, Andrzej Leśniak, Bogdan Mostek, Andrzej Nowaczyk, Andrzej Nowaczyk, Andrzej Rolka †, Adam Rybiński, Krzysztof Stachyrzak, Jerzy Trzpis i Grzegorz Woźniak.
nr 2: Krzysztof Białas, Jarosław Burdalski, Artur Burek, Paweł Korus, Grzegorz Kułak (komendant miejski w Wałbrzychu, w l. 2009 - 2017, st. bryg.), Jacek Landenbergier, Paweł Mazur, Dariusz Okoń - †, Ryszard Paciorek, Sylwester Poręba, Marek Skórzewski (późniejszy dowódca tej jednostki) Robert Słowik (późniejszy komendant powiatowy w Kamiennej Górze, mł. bryg.), Dariusz Starnawski, Michał Twardzik i Janusz Żurkan.
nr 3: Robert Basiński, Tomasz Borówko, Andrzej Goń, Robert Ilski, Robert Kałużny, Jan Kotala, Robert Kowalewski, Sławomir Kruczkowski, Piotr Miłosz (ob. mł. bryg. i d-ca JRG nr 1), Jarosław Rajca, Wojciech Szynkowski, Bogusław Urbanik, Paweł Więcek, Krzysztof Trubkiewicz-†, Jan Trzaska, Jacek Wolak i Kazimierz Zapała.

26 kwietnia 1939r. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych gen. dyw. Felicjana Składkowskiego - Sławoja (także premier) o wzorcowych zestawach sprzętu technicznego dla straży (pogotowi) pożarowych miejscowych. Zarządzenie obowiązywało także po II wojnie światowej (również na Ziemi Wałbrzyskiej) i określało normy sprzętu będącego na wyposażeniu straży pożarnych.

26 kwietnia 1960r. W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, zakończył się kurs mechaników aparatów tlenowych. Uczestniczyło w nim 15 strażaków i podoficerów z MZSP Wrocław. Zajęcia praktyczne, prowadzone były w siedzibie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wałbrzychu. Jej kierownikiem był wtedy Władysław Steczek. Kierownikiem kursu, który trwał od 11 kwietnia, był kpt. poż. Tomasz Sznerch - komendant straży pożarnych dla dzielnicy Wrocław - Psie Pole.

28 kwietnia 1992r.Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniu ratowniczym poza obszarem własnego działania. Na jego podstawie wspomniane koszty ponosi podmiot, którego mienie było ratowane.

W kwietniu 1988r. Na terenie województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, w tym w Wałbrzychu
i G. Wałbrzyskich przebywał z roboczą wizytą, Zespół Problemowy ds. Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Podgórskich i Górskich (powołany przez komendanta głównego SP - płk poż. mgr Andrzeja Gatlika w październiku 1984r.). W skład zespołu wchodzili przedstawiciele KGSP, komendanci wojewódzcy, kierownicy służb operacyjnych oraz zapobiegania pożarom z województw górskich: bielsko - bialskiego, jeleniogórskiego, krakowskiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego i wałbrzyskiego. Przewodniczącym zespołu, do lata 1987r., był płk poż. mgr Andrzej Stefanowski - komendant wojewódzki SP w Wałbrzychu, a potem płk. poż. mgr Józef Strojny - komendant wojewódzki SP w Nowym Sączu.

W kwietniu 1999r. Ukazał się nr 1 Biuletynu Informacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu - „Strażak Wałbrzyski”. W numerze przedstawiono wydarzenia, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2000r. Redaktorem biuletynu, była asp. sztab. Halina Goń. Poligrafią zajmowała się mł. ogn. poż. Maria Iza Sokulska. Obie panie pracowały w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym KM PSP

 

                      __________________________________________________ 

                                                           Kwiecień 2016

9 kwiecień 1955r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie czasu trwania urlopów wypoczynkowych dla członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa. Pierwszy w historii polskiego zawodowego pożarnictwa, odrębny akt prawny regulujący sprawy urlopów wypoczynkowych.

10 kwiecień 2015r. W hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu, z udziałem 36 zawodników z 11 komend stopnia powiatowego, odbyły się Mistrzostwa Strażaków PSP Województwa Dolnośląskiego w tenisie stołowym. Pierwszą lokatę wywalczył mł. asp. Sylwester Poręba
z naszej komendy/JRG nr 2. Trzecia - przypadła st. kpt. mgr inż Robertowi Słowikowi - komendantowi powiatowemu PSP w Kamiennej Górze - mieszkańcowi Boguszowa - Gorc
i długoletniemu strażakowi jednostek w Wałbrzychu.  

13 kwiecień 1984r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej. Na tej podstawie komendy wojewódzkie SP, w tym w Wałbrzychu znalazły się w wykazie wydziałów urzędów wojewódzkich. Ponieważ w strukturze tej administracji nie ujęto komend rejonowych, w tym w Wałbrzychu, a zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej spoczęły na prezydentach miast i naczelnikach gmin, rola tych komend sprowadzona została w praktyce - do wypełniania funkcji służebnej wspomnianych organów oraz wykonywania zadań własnych.

14 kwiecień 1865r. W skutek wybuchu pieca chlebowego w piekarni na terenie Kuźnic Świdnickich, wybuchł pożar, który poważnie ją zniszczył. Piekarnia zajmowała budynek dawnej Karczmy Sądowej. Owa budowla, jako jedyna w tej osadzie przetrwała wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Świadczy to o tym, że cała osada w tamtym czasie - poza karczmą - miała budowle drewniane. 

19 kwiecień 1974r. W wieku 66 lat zmarł kpt. poż. w st. spocz. Zdzisław Baran - wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego i Podoficerskiej Szkoły Pożarniczej nr 5 w Wałbrzychu od 1 stycznia 1954r. do 1957r.
Z. Baran od 1 sierpnia 1937r. do wybuchu wojny był p.o. instruktora powiatowego w Janowie Lubelskim. Potem kolejno: instruktorem powiatowym w: Jarosławiu (lipiec 1940 - sierpień 1944), Przemyślu (od 1948r. do 31 sierpnia 1949r.) i ponownie w Jarosławiu (od 1 lub 2 września 1949r. do 31 marca 1951r., od 1950r. powiatowy komendant SP), wykładowcą w Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Roźwienicy k/Jarosławia (od 1 kwietnia 1951 do 31 grudnia 1953r.). Po powrocie na Podkarpacie od 1 października 1960r. do 31 grudnia 1963r., był powiatowym komendantem SP w Przemyślu. Potem pracował, jako inspektor ochrony przeciwpożarowej w Wojewódzkim Zarządzie Kin w Rzeszowie. Latem 1944r. z powodu działalności w AK został aresztowany i wywieziony do ZSRR. Przebywał tam do 1947r. Kpt. poż. w st. spocz. Zdzisław Baran pochowany został na cmentarzu w Jarosławiu. 

26 kwiecień 1991r. Podsekretarz stanu w MSW Jerzy Zimowski, powołał Zespół ds. zorganizowania PSP.  Na czele zespołu stanął, płk poż. inż. Feliks Dela - komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Wśród 18 członków zespołu znalazł się wałbrzyszanin, ppłk poż. mgr inż. Józef Modras - zastępca komendanta wojewódzkiego SP.

27 kwiecień 1996r. W Wałbrzychu powstał Ośrodek Szkolenia Technicznego. Placówka podjęła działalność w zakresie szkoleń, w tym - bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych.
 

                      __________________________________________________ 

                                                        Kwiecień 2015

1 kwietnia 1949r. plut. poż. Feliks Kostecki z Zawodowego Pogotowia Okręgowego, w mieście Biały Kamień, objął stanowisko Komendanta Miejskiej ZSP w Kłodzku. Na czele tej straży stał do 1 lipca 1949r., po czym na własne żądanie odszedł do służby, w Zakładowej (zawodowej) SP KWK „Bolesław Chrobry” w Wałbrzychu. Już 16 sierpnia 1949r. został Komendantem ZZSP Elektrowni Miejskiej
w Wałbrzychu. Kostecki 22 grudnia 1953r., ukończył w Centralnej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
w Warszawie, 4-miesięczny oficerski kurs uzupełniający dla komendantów ZSP i uzyskał pierwszy stopień oficerski - aspiranta. Komendantem tego kursu, był st. kpt. Henryk Ołdakowski, który uczył na nim: taktyki pożarniczej, sprzętu pożarniczego, wyszkolenia formalnego i służby przeciwpowodziowej.
W 1955r. aspirant Kostecki odszedł do służby we Wrocławiu, gdzie był m. in. d-cą oddziałów
i Komendantem Rejonowym SP, Wrocław - Psie Pole. W stan spoczynku odszedł 1 marca 1985r.,
w randze ppłk poż.

10 kwietnia 1965r. w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, zakończył się trwający od 29 marca, kurs mechaników motopomp. Kurs ukończyło 47 słuchaczy z zawodowych i ochotniczych SP z terenu woj. wrocławskiego. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, był kpt. poż. Kazimierz Kołodziejczyk ze Sł. Szkolenia WKSP, a następnie Komendant wrocławskiego WOSzP. Potem, w latach 1975-1983, był w Wałbrzychu Komendantem Wojewódzkim SP. Kołodziejczyk rozpoczynał zawodową służbę zaraz po wojnie, w MZSP Świdnica.

13 kwietnia 1960r. sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Do tego czasu obowiązywała ustawa z 4 lutego 1950r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, którą znowelizowano dnia 21 października 1951r.

14 kwietnia 1955r. w Burgsteinfurt (Nadrenia - Westfalia, Niemcy Zachodnie) zmarł Werner Scherbening - długoletni dyrektor szkoły pożarniczej w osadzie Biały Kamień k/Wałbrzycha
i Wałbrzychu. Na świat przyszedł 2 sierpnia 1887r. w Świdnicy. Z wykształcenia, był nauczycielem gimnastyki. Uczył w Rościszowie w pow. dzierżoniowskim. Należał do czołowych działaczy Dolnośląskiego Związku SP. Był organizatorem kultury fizycznej w strażach pożarnych. Na przełomie 1928/29 roku został dyrektorem szkoły pożarniczej - tzw. zimowej, drugiej tego typu placówce w Niemczech - w osadzie Biały Kamień. W styczniu 1930r. stanął na czele Prowincjonalnej Szkoły Pożarniczej w Białym Kamieniu. W tym czasie mieszkał w budynku przy obecnej ul. J. Matejki 5 w Wałbrzychu. W maju 1935r. szkołę przeniesiono do Wałbrzycha. Tu działała pod jego kierownictwem do końca 1944r. Napisał wydany w Wałbrzychu, w 1937r., 97 stronicowy podręcznik poświęcony technicznemu wyposażeniu strażaków i straży pożarnych pt.
„ Handbuch für Zeug - und Gerätewarte sowie fur Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehren”.

25 kwietnia 1985r. w KWSP, KRSP oraz w Oddziale I, gościła delegacja Komendy Głównej Straży Pożarnych Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej.

27 kwietnia 1950r. z upoważnienia Józefa Szłapczyńskiego - Wojewody Wrocławskiego (stanowisko do 23 listopada1950r. zostało zastąpione, stanowiskiem przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej), Józef Korkosz, naczelnik Wydziału Społeczno - Politycznego (wtedy właściwego dla spraw wewnętrznych), zwrócił się do starostów oraz prezydentów miast wydzielonych, o niezwłoczne wyznaczenie likwidatorów powiatowych ogniw zlikwidowanego Związku Straży Pożarnych RP. W powiecie wałbrzyskim likwidatorem został Powiatowy Komendant - por. poż. Roman Kowalski. Z kolei do Jeleniej Góry, w tym celu odkomenderowano, ppor. poż. Franciszka Kreida z Wojewódzkiej Szkoły Pożarniczej. W samym Wałbrzychu likwidatora nie powoływano z uwagi na brak struktur ZSP RP.

W kwietniu 1954r., po odwołaniu st. kpt. poż (w PSP = mł. bryg) - Stefana Antoniaka (absolwent I okupacyjnego kursu oficerskiego w CSP, razem z H. Ołdakowskim, por.1 kwietnia 1949r.), ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnych, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu - Szczepan Jurzak, na wniosek Komendanta Głównego SP - kpt. sztabu poż. (w PSP = st. bryg.), Jana Kwiatkowskiego, powierzył kpt. poż. (w PSP = st. kpt.) Tadeuszowi Domadzierskiemu - zastępcy Wojewódzkiego Komendanta SP, pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta SP. W lipcu 1958r., st. kpt. poż. T. Domadzierski, na wniosek Komendanta Głównego SP., kpt. sztabu poż. Romana Darczewskiego, został mianowany przez przewodniczącego PWRN - Bronisława Ostapczuka Wojewódzkim Komendantem SP. Był nim do śmierci- 1 kwietnia 1974r. Tadeusz Domadzierski w grudniu 1946r. podjął służbę jako szofer, kierowca - mechanik w MZSP Wałbrzych. W 1949r., odbył szkolenia oficerskie w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego nr 2 w Łodzi. W grudniu 1949r. został Powiatowym Komendantem w Kłodzku, a następnie 1 lipca 1950r., w Strzelinie. W sierpniu 1952r. mianowano go z-cą Wojewódzkiego Komendanta SP we Wrocławiu. W zakładce „Postaci wałbrzyskiego pożarnictwa” umieszczony jest biogram pułkownika.

W kwietniu 1990r. Komendant WOSzP - mjr poż. mgr Piotr Bielicki, został powołany do składu Rady Redakcyjnej „Przeglądu Pożarniczego”. Zasiadał w niej do 1996r.

 

                      __________________________________________________ 

                                                         Kwiecień 2014

1 kwietnia 1950r. Komendantem Głównym Straży Pożarnych, zarazem pierwszym
w historii polskiego pożarnictwa, został Bolesław Łazarski - „Chmura” - b. wicewojewoda rzeszowski i prezes Zarządu Okręgu Wojewódzkiego ZSP RP w Rzeszowie, podczas wojny oficer Gwardii i Armii Ludowej, a następnie ppłk Wojska Polskiego. Z chwilą mianowania B. Łazarski – „Chmura” otrzymał stopień pułkownika pożarnictwa, który na podstawie zarządzenia ministra gospodarki komunalnej (wtedy właściwego dla spraw wewnętrznych) z dnia 28 sierpnia 1951r. o umundurowaniu, oznakach i dystynkcjach personelu technicznego komend straży pożarnych, został zamieniony, na stopień kapitana komendanta (najwyższy w pożarniczym korpusie oficerskim).                                Kapitan komendant Bolesław Łazarski-„Chmura” był komendantem głównym do końca stycznia 1952r. Dzień mianowania B. Łazarskiego na stanowisko komendanta głównego SP, jest uważany za moment powstania Komendy Głównej Straży Pożarnych.

1 kwietnia 2013r. Dowódcą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2, został mł. bryg. mgr Marek Skórzewski, który zastąpił w tej roli - mł. bryg. mgr Łukasza Grabowskiego.

Początki JRG nr 2, sięgają wiosny 1946r., kiedy na terenie miasta Biały Kamień, w oparciu o jednostkę OSP, utworzono Okręgowe Pogotowie Zawodowe. Jej komendantem został ogn. poż. Stefan Potocznik z Borysławia.  Od 1 stycznia 1951r. do 30 czerwca 1992r., tradycje OPZ kontynuował, Oddział II MZSP/ZSP Wałbrzych.  Dowodzili nim m. in. oficerowie; Marian Piszczek (potem przez wiele lat powiatowy i rejonowy komendant SP w Jaworze), Jan Sala (potem komendant WOSP i kwatermistrz KW SP). Przez kilka lat p.o. Dowódcy Oddziału, był ogn./st. ogn.  poż. Adam Brombosz. Od 1 września 1994r. do 31 grudnia 1998r. dowódcą JR-G nr 2, był kpt/st. kpt mgr inż. Grzegorz Kułak (obecny komendant miejski PSP). Po nim, do 31 grudnia 2008r. - asp. sztab. Tadeusz Kwiatkowski.

7 kwietnia 1914r. Wałbrzyską straż kontrolowała komisja rejencyjna (=wojewódzka)
z Wrocławia, w składzie: baron Seher – Thoss - radca rejencyjny i dyrektor pożarniczy Śląskiego Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych - Kalesse. W tym czasie, przewodniczącym wałbrzyskiej straży, był inż. Otto Rogge - miejski radca budowlany.

13 kwietnia 1959r.W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, rozpoczął się dwumiesięczny kurs kierowców - mechaników zawodowych straży pożarnych- terenowych i zakładowych z terenu ówczesnego województwa wrocławskiego. Kurs rozpoczęło 30 słuchaczy, a ukończyło dnia 11czerwca 29, bowiem jeden z nich, został skreślony z listy kursu.

W tym czasie ośrodkiem kierował dowódca Oddziału I - kpt. poż. Franciszek Siemaszko. Wśród nauczycieli placówki byli m. in. kapitanowie Julian Jaroszewicz - miejski komendant SP (potem był komendantem miejskim w Kielcach) i Zbigniew Jacorzyński – b. komendant wałbrzyskiej szkoły podoficerskiej, a w przyszłości komendant Szkoły Podoficerów Pożarnictwa i Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie – Nowej-Hucie.

20 kwietnia 1839r. W Strudze spłonęła karczma i sąsiadująca z nią stodoła.

20 kwietnia 1994r. Komendant Główny PSP - nadbryg. Feliks Dela, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP - st. kpt. mgr inż. Marka Podgórskiego, do tego momentu - naczelnika Wydziału Rozpoznawania Zagrożeń w KW PSP w Wałbrzychu.

28 kwietnia 1814r. Rada Miejska Wałbrzycha uchwaliła nowy regulamin ochrony przeciwpożarowej. Była w nim m. in. mowa o utworzeniu przymusowego oddziału gaśniczego - Lösch - kompagnie (Kompania gaśnicza). W tym czasie na czele rady stał kontroler akcyzowy - Klose, a burmistrzem był Karol Benjamin Sachʃe. Siedziby rady i magistratu, znajdowały się w ratuszuna rynku.

Inny Klose, w tym czasie, był burmistrzem policyjnym, odpowiadającym m. in. za sprawy ochrony przeciwpożarowej Wałbrzycha.

W kwietniu 1978r. odbyły się Mistrzostwa Wałbrzycha w tenisie stołowym zakładów pracy i instytucji. W klasyfikacji zespołowej, pierwsza lokata przypadła drużynie wałbrzyskiej straży, a kpr. poż. Andrzej Mikołajewski zwyciężył w turnieju indywidualnym. Prócz niego w zespole wystąpili: chor. poż. Marian Tusiński i st. kpr. poż. Mariusz Sudenis.

W kwietniu 1989r. ukazał się pierwszy numer pisma „Młodzieżowiec” - Biuletynu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Autorem pomysłu wydawania pisma i jego redaktorem naczelnym, był komendant WOSP, mjr/ppłk poż mgr Piotr Bielicki. Wydawcami ZW ZOSP i KWSP w Wałbrzychu. Pismo redagowali pracownicy WOSP. Do czerwca 1992r., wydano 15 numerów (o jednorazowym nakładzie, 100-120 egzemplarzy), tego pierwszego i jak do tej pory jedynego w Polsce, pisma adresowanego do członków MDP i ich opiekunów.

                                                                         
                      __________________________________________________
     
                                                         Kwiecień 2013

2 kwietnia 1938r. Na placu Miejskiej OSP Wałbrzych, odbył się uroczysty apel, podczas którego pożegnano odchodzącego w stan spoczynku inż. Otto Rogge - przewodniczącego zarządu wałbrzyskiej OSP od 1911r., miejskiego radcę budowlanego. czołowego działacza Związku Straży Pożarnych Prowincji Śląskiej, architekta, który m. in. Zaprojektował ob. schronisko „Harcówka”, szkoły, kierownika budowy zespołu obiektów sportowych na Nowym Mieście, działacza Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzealnego, autora i współautora książek. Następcą O. Rogge, został urzędnik magistratu Adolf Ilchmann, który do tego momentu, był wiceprzewodniczącym zarządu, a wcześniej skarbnikiem i brandmistrzem- ogniomistrzem. W pożegnaniu O. Rogge uczestniczył m. in. Ewald Sauerbier (patrz-23 kwietnia 1938r.).

 5-7 kwietnia 1993r. W Pile rozegrano finały X Ogólnopolskiego Turnieju w Tenisie Stołowym o Puchar Komendanta Głównego PSP. Turniej wygrała ekipa wałbrzyskiej KW PSP, w składzie  której m. in. byli wałbrzyszanie: st. asp. Marian Tusiński, mł. ogn. Robert Słowik i str. Andrzej Poręba. Kierownikiem drużyny był st. asp. Tadeusz Kwiatkowski.

 8-10 kwietnia 2003r. Na terenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. J. Tuliszkowskiego w Józefowie k/ Otwocka, odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP. Podczas zjazdu do Zarządu Głównego Związku ponownie wybrany został, prezes koła w Wałbrzychu-Roman Świst, który wszedł  też do jego Prezydium. W ZG znalazł się także Ryszard Gromuł z Jeleniej Góry, który pod koniec l. 50. XX w. pełnił służbę w KM SP w Wałbrzychu. Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano  Zygfryda Zygadłę z Legnicy, który pełnił niegdyś służbę w KW SP w Wałbrzychu. W zjeździe uczestniczył m. in. Józef Zaranek - skarbnik ZK w Wałbrzychu i członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu.

 15 kwietnia 1998r. W stan spoczynku przeszedł st. bryg. mgr Bogusław Śliwiński- komendant wojewódzki PSP w Sieradzu. B. Śliwiński od koniec l. 60 XX w., pełnił u nas służbę  jako oficer ds. operacyjno - szkoleniowych, w Komendzie Straży Pożarnych dla miasta i powiatu. Uczestniczył w IV Międzynarodowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych CTIF w Krems na terenie Austrii.

 23 kwietnia 1938r. Wodzem Związku Straży Pożarnych Prowincji Śląskiej został mistrz kominiarski
i pożarniczy - Ewald Sauerbier z Gogolina. Od  25 listopada 1933r. stał on na czele Związku Straży Pożarnych Prowincji Górnośląskiej, a od 1 września 1934r., jednocześnie kierował Związkiem Prowincji Dolnośląskiej. W 1939r. tytułowany był Krajowym Wodzem, a od 1 maja 1941r. inspektorem Ochotniczych Straży Pożarnych Śląska. E. Sauerbier zmarł 20 lutego 1945r.

24 kwietnia 1745r. Oddział huzarów należący do wojsk cesarskich spalił zabudowania we wsi Kolce.

27 kwietnia 1968r. Podczas odprawy kadry oficerskiej woj. wrocławskiego, na placu alarmowym Oddziału I, zademonstrowano lekki samochód gaśniczy na podwoziu żuka. Pojazd ten przystosowali do potrzeb pożarniczych, pod kierownictwem kpt. poż. Franciszka Lisiowskiego, kierowcy wałbrzyskiej MZSP-st. ogn. Józef Krycki i mł. ogn. Michał Sudenis.

 W kwietniu 1990r. z inicjatywy Komendanta WOSzP, mjr poż mgr Piotra Bielickiego, ruszyła charytatywna akcja wydawania darmowych posiłków dla dzieci z ubogich rodzin z wałbrzyskiego Śródmieścia. Środki pieniężne na posiłki pochodziły z dobrowolnych składek słuchaczy i kadry WOSzP
i KW SP.

                      __________________________________________________

                                                            Kwiecień 2012
                                                               
1 kwietnia 1985r. Komendantem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego
w Wałbrzychu, został kpt. poż. mgr Piotr Bielicki - dotychczasowy st. wykładowca, w ośrodku
w Kościanie. Do tej pory od lutego 1982r., na czele wałbrzyskiego ośrodka stał mjr poż. Jan Sala. Po odejściu z WOSzP mjr J. Sala objął stanowisko kierownika Sł. Kwatermistrzowskiej
KW SP w Wałbrzychu. Piotr Bielicki kierował wałbrzyskim ośrodkiem do 30 czerwca 1992r.
i odszedł na stanowisko zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

4/5 kwietnia 1992r. Obradował IX Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas jego obrad m. in. przyjęto uchwałę o uzupełnieniu nazwy ZOSP o człon - Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesem ZG wybrano Waldemara Pawlaka. Do prezydium ZG wszedł i pozostaje do chwili obecnej, Ireneusz Niedźwiecki z Wałbrzycha.

9 kwietnia 1957r. Tymczasowy Zarząd Główny ZOSP zatwierdził skład osobowy Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z Janem Dobrutem z Wrocławia na czele. Jednocześnie zatwierdzono skład osobowy Tymczasowej Komisji Rewizyjnej na czele ze Stefanem Zgutem. Od tego momentu przystąpiono do tworzenia struktur ZOSP na szczeblu powiatów woj. wrocławskiego.

20 kwietnia 1827r. Katastrofalny pożar zabudowy przy obecnej ul. Gdańskiej w Wałbrzychu. Z dymem poszła zabudowa po lewej stronie - patrząc od Rynku - przy tej ulicy. Podczas pożaru panował wielki chaos organizacyjny i brakowało wody. Wybuchła wielka panika. Miejski sprzęt gaśniczy okazał się mało przydatny. W ogniu poniosły śmierć dwie osoby, a podczas akcji zmarł rażony apopleksją dowodzący działaniami Komendant policji Moritz. Po pożarze zreorganizowano sytem ochrony przeciwpożarowej w mieście. Uchwalono też nowy miejski regulamin przeciwpożarowy, który wszedł w życie 1 kwietnia 1827r.
Kwietniowy pożar, był pierwszym na terenie miasteczka Wałbrzycha, po upływie półwiecza.

21 kwietnia 1977r. Na łamach dolnośląskiego dziennika "Słowo Polskie" ukazał się wywiad
z zastępcą komendanta wojewódzkiego straży pożarnych - mjr poż. Janem Matyskiem. Materiał nosił wymowny tytuł "Pożary nie wybuchają same".

29 kwietnia 1682r. W zabudowaniach folwarcznych przy zamku Książ wybuchł pożar. Ogień strawił prawie wszystkie zabudowania tworzące folwark. W tym czasie na czele rodu stał Jan Henryk Hohberg - ojciec słynnego Konrada Ernesta Maksymiliana.
 

 
 
Kalendarz zmianowy 2019r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.